Statuten

Heemkundige Kring Karel Van de Poele
8810 Lichtervelde
Indificatienummer : 9054/86

Klik hier voor de printversie van de statuten.

NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 en overeenkomstig haar statuten (bijlage tot het Belgisch staatsblad, in datum van 2 april 1986, blz. 4269, onder nr. 9054; (76428); heeft de hierna volgende statutenwijziging aangenomen:

De vroegere tekst van de statuten wordt opgeheven en vervangen door de onderstaande nieuwe tekst:

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd : "Heemkundige Kring Karel Van de Poele" en heeft haar zetel te Lichtervelde, ten huize van de voorzitter. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats te Lichtervelde, en dit bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 2. De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het bestuderen van alle maatschappelijke aspecten van de Lichterveldse samenleving in het verleden, het opsporen en beschermen van bronnen en artefacten daarover en de organisatie van activiteiten om deze bekend te maken bij de Lichterveldse bevolking.

Artikel 3. De vereniging bestaat uit :

 • Werkende leden : zij worden het lidmaatschap aangeboden of stellen zelf hun kandidatuur voor, wat in beide gevallen een daadwerkelijke medewerking veronderstelt.
 • Een kandidaat werkend lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur.
 • Uiterlijk 3 maanden na verzoek om toelating beslist de Raad van Bestuur over de toetreding bij eenvoudige beslissing. De Raad van Bestuur moet zijn beslissing tot toelating of weigering van de kandidaat niet rechtvaardigen.
 • Werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage die door de Raad van Bestuur bepaald wordt. Het minimum aantal werkende leden is drie.
 • Toegetreden leden: natuurlijke personen of rechtspersonen die blijk geven van belangstelling in de vereniging, haar doel en werking, maar hieraan zelf geen daadwerkelijke medewerking kunnen verlenen.
 • Om toegetreden lid van de VZW te worden dient het jaarlijkse lidgeld betaald te worden dat door de Raad van Bestuur bepaald wordt.

Artikel 4. Ontslag en uitsluiting van leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.

Artikel 5. Uitgetreden en uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij recht om de door hen zelf of door hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of betaalde lidgelden terug te vorderen.

Artikel 6. De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Een lid mag zich echter door een ander lid laten vertegenwoordigen. Geen vertegenwoordiger mag echter beschikken over meer dan één volmacht. Ieder lid beschikt over één stem.

Artikel 7. De algemene vergadering is bevoegd voor :

 • De wijziging van de statuten
 • De benoeming en afzetting van de bestuurders
 • De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
 • De kwijting van de begroting en de jaarrekening
 • De ontbinding van de vereniging
 • De uitsluiting van een lid
 • De omzetting van de vereniging in een vennootschap moet sociaal oogmerk
 • Alle gevallen waarin de statuten een dergelijk bestuit vereisen

Ze vergadert minstens eenmaal per jaar; ze wordt bijeengeroepen en functioneert overeenkomstig de artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921.
Ze mag geen besluiten nemen buiten de agenda. De werking en de wijze van beraadslagen en besluiten van de algemene vergadering, worden geregeld door een huishoudelijk reglement, uit te vaardigen door de raad van bestuur.
Leden en derden met een wettig belang kunnen van de besluiten van de algemene vergadering
afschriften verkrijgen, ondertekend door twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 8. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van elf leden, door de algemene vergadering benoemd uit de leden en te allen tijde door haar afzetbaar. De leden van de raad van bestuur worden voor een periode van drie jaar aangesteld. Ze oefenen hun mandaat gratis uit.

Artikel 9. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vertegenwoordiger voor de gemeentelijke en andere adviesraden.

Artikel 10. Aan de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur komt een einde:
a) wanneer het lid ontslag neemt. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de raad van
bestuur te worden gemeld. Het onslagnemend lid van de raad van bestuur blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien;
b) door overlijden of verlies van rechtsbekwaamheid;
c) door het in dienst treden als personeelslid van de vereniging;
d) door driemaal naeen, zonder of om ongegronde reden, afwezig te blijven op een vergadering van de raad van bestuur;
e) door ontzetting uit zijn mandaat met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige leden op een algemene vergadering.

Artikel 11. Indien ingevolge voormeld artikel 10 aan de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur een einde komt, zal de algemene vergadering een lid van de vereniging aanstellen om het vrijgekomen mandaat te voleindigen.

Artikel 12. De raad van bestuur stelt alle beheershandelingen nodig op het gestelde doel van de vereniging te realiseren. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beschikking en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort.
De raad van bestuur is aldus bevoegd voor alle roerende en onroerende rechtshandelingen : verkopen en kopen; lenen en uitlenen; alle handels- en bankverrichtingen; hypotheek verlenen zelfs met beding van dadelijke uitwinning; hypotheek opheffen; kortom, de vereniging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden geldig verbinden. Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zij, de handtekening van een lid van de raad van bestuur van onderhavige vereniging. Tegenover derden zijn deze niet gehouden enig bewijs voor te leggen; tegenover de vereniging is elk lid van de raad van bestuur aansprakelijk voor zijn eigen beheersdaden, ook op zijn persoonlijk vermogen. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur. De werking en de wijze van beraadslagen en besluiten van de raad van bestuur, worden geregeld door een huishoudelijk reglement, uit te vaardigen door de raad van bestuur.

Artikel 13. Elk jaar geeft de raad van bestuur rekenschap aan de jaarlijkse algemene vergadering over zijn beleid in het afgelopen jaar. Hij is verplicht jaarlijks de rekening over het verlopen boekjaar en de begroting voor het volgend boekjaar aan de goedkeuring der algemene vergadering te onderwerpen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Artikel 14. Na de ontbinding van de vereniging dient haar bezit afgestaan te worden aan het gemeentearchief Lichtervelde of een instantie werkzaam te Lichtervelde en met een doel dat het beste met dat van de onderhavige vereniging overeenstemt. Bij onstentenis van een dergelijke instantie te Lichtervelde, moet het bezit overgedragen worden aan een instantie met analoge doelstellingen binnen binnen Nederlandstalig België. De Algemene Vergadering zal tevens een liefdadig doel aanduiden die het maatschappelijk actief zal verkrijgen indien er in een tijdspanne van twee jaar geen vereninging met gelijkaardig doel werd gevonden.

Lichtervelde, 14 mei 2007
Voor eensluidend uittreksel:

(Get.) Filip Van Devyvere, voorzitter - (Get.) Luc Haeghebaert, secretaris.

Klik hier voor de printversie.